Termenset voor theorie en praktijk

Een nieuwe taxonomie helpt om bestaande theorie en de praktijk bijMVO in International Journal elkaar te brengen. De taxonomie is beschreven in een artikel van Ron Schipper. “A new taxonomy on CSR practices as basis for a new theory on CSR” in International Journal of Sustainable Strategic Management markeert de start van een nieuwe fase voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Van opkomend naar convergerend

Sinds de jaren ‘50 bestaan theoretische MVO-modellen. De laatste jaren passen steeds meer bedrijven MVO-beleid toe. Daardoor is het mogelijk om de praktijk te gebruiken om theoretische modellen te vergelijken. Dat heeft geleid tot een nieuwe, overkoepelende set aan termen waarin MVO beschreven kan worden.

Om tot convergentie te komen was meer nodig dan het vergelijken van theorieën.

Verschillende theoretische uitgangspunten

In het vroege stadium van ontwikkeling zijn veel verschillende theorieën ontstaan. Deze theorieën hebben zich ontwikkeld in een aantal groepen. Die zijn gebaseerd op overtuigingen. De verschillen in die theorieën maken het lastig om verdere studie op de baseren. Door ze tegen elkaar aan te leggen is duidelijk geworden waar ze elkaar raken en uiteenlopen. Om tot convergentie te komen was meer nodig dan het vergelijk van theorieën. En dat sluit aan bij de behoefte vanuit de praktijk. Hoe passen we MVO toe?

Analyse van praktijk op basis van verantwoording

Op basis van het vergelijken van de MVO-verslagen van 45 organisaties is inzicht ontstaan in de praktijk. Door dat inzicht te combineren met het theorievergelijk is een nieuw framework ontstaan. De bestudeerde organisaties zijn verdeeld over 12 sectoren. Per sector zijn minimaal drie organisatie meegenomen. Hierdoor is een internationaal, sectoroverstijgend inzicht ontstaan. De hoeveelheid bestudeerde data is afdoende voor het opbouwen van een taxonomie.

De taxonomie biedt kansen om de academische wereld en de praktijk met elkaar te verbinden

Pragmatisme leidend voor MVO

Uit de analyse blijkt dat de meeste organisaties pragmatisch omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De taxonomie biedt kansen om de academische wereld en de praktijk met elkaar te verbinden. Dankzij dit onderzoek is een holistisch model ontstaan. Een model waarop bedrijven kunnen verantwoorden. En de academische wereld verder kan onderzoeken.

Termen en praktijk

De nieuwe verworven inzichten zijn samengevat in een taxonomie. De praktische waarde is direct zichtbaar. Voor iedere categorie zijn praktijkvoorbeelden benoemd. Dat maakt toepassing in de context van je eigen organisatie eenvoudig. Als je dat doet, versterk je het eenduidige begrippenkader. Daarmee zetten we een stap naar convergentie van theorie en praktijk. En dat is nodig om een goede bijdrage te blijven leveren aan een duurzame maatschappij.

Als je het artikel wilt ontvangen, neem dan even contact op met Ron Schipper.

En tot slot de taxonomie

Categorie Omschrijving Praktijkvoorbeelden
Goals Heeft de organisatie specifieke duurzaamheidsdoelen gesteld? Specifieke MVO-doelen

Algemeen commitment op MVO

Bewaken van het proces in voortgang en verantwoording

Stellen van gecombineerde algemene en specifieke MVO-doelen

Benefit Waarom neemt de organisatie haar verantwoordelijkheid voor duurzaamheid? Waarde voor de stakeholders nastreven

Innovatie

Commerciële kansen benutten

Morele drijfveren

Reputatie opbouw en versterking

Intrinsieke motivatie

De klanten beter begrijpen

Groei in partnerschap

Klimaatverandering aanpakken

Kosten reduceren

Address Challenges Welke uitdagingen heeft de organisatie in haar waardeketen waarvoor zij verantwoordelijk wil zijn? Environmental Imperative

Belang van gezondheid

Gezond werkklimaat

Gezonde werkverhoudingen

Bijdrage aan de gemeenschap

Integriteit van de producten

Dierenwelzijn

Themes Wat zijn de belangrijkste thema’s voor duurzaam ondernemen? De operatie

Gemeenschap

Efficiënt gebruik van energie en materiaal

Invloed op de werkomgeving

Productoplossingen

Gezondheid en welzijn

Versterken van de lokale gemeenschap

Sourcing

Reduceren van afval;

Kwaliteit van de producten

Mobiliteit

Groene gebouwen

Integrated Value Chain Hoe betrek de organisatie de klanten en leveranciers? Sociale compliance over de waardeketen

Procesverbeteringen over de keten

Duurzame producten betrokken uit de keten

Gecertificeerde leveranciers in de keten

Beïnvloeding klantgedrag (B2C)

Ondersteuning aan klanten (B2B)

Stakeholders Hoe en met welke intentie benaderd de organisatie belanghebbenden? Proactieve dialoog

Luisteren naar belanghebbenden

Betrekken van belanghebbenden

Het vertrouwen verdienen

Geïnspireerd raken door belanghebbenden

Partnerships Op welk niveau ontstaat partnerschap op duurzaamheid? Op niveau van de industrie

Een platform organiseren voor issues

Partnerschap in de waardeketen

Algemeen duurzaamheidplatform

Decision guiding principles Vanuit welke grondhouding besluit de organisatie? Ethische code

Eigen geformuleerde principes

UN Global Compact

Product Hoe past de organisatie haar producten aan op gebied van duurzaamheid? Innovatie met duurzame kenmerken

Oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken

Vervangende producten

Process Hoe past de organisatie haar bedrijfsprocessen aan? Procesverbetering
Standards and regulation Hoe zijn standaarden en voorschriften GRI

UN Global Compact

ISO14001

Certification of the organisation

Certification of own product services

ISO9001

ISO26000

ISO27001

Dow Jones Sustainability Index

UN Principles for Responsible Investment

Social Involvement Hoe is sociale betrokkenheid ingebed in het duurzaamheidsbeleid? Betrekken eigen medewerkers

Ondersteunen van de gemeenschap

Goede doelen steunen

Top management involvement Welke vorm van betrokkenheid is er van het top management (C-level) Expliciet commitment van topmanagement

Geen expliciete benoeming van betrokkenheid

History Hoe is de geschiedenis van duurzaamheid opgenomen? Geschiedenis genoemd

Geschiedenis niet genoemd

Reporting & Communication Hoe zijn MVO-resultaten benoemd door de organisatie? MVO-jaarverslag

Geïntegreerd jaarverslag