Succesvolle aanpak ondermijning

Door de wereld van de aanpakkers te verbinden met de beleidsmakers pakt Gouda ondermijning aan. Als programmaleider Aanpak Ondermijning bij de gemeente Gouda kreeg Van Aetsveld de uitdaging een brug te slaan tussen twee werelden. Want waar de gemeente van nature naar problematiek kijkt vanuit regievoering via beleid en planvorming, zijn partners als de politie iedere dag bezig met incidenten. Hoe zorg je dan voor een samenwerking waarbij partners elkaar verstaan, begrijpen en samen tot actie komen? De oplossing bleek een schakelteam!

Gemeente Gouda

Sturen en aanpakken

Het programma faciliteert de samenwerking, met partners en tussen portefeuilles binnen de gemeente. Zorgt ervoor dat partners elkaar op operationeel, tactisch en strategisch niveau ontmoeten. Werkt via vier sporen aan het realiseren van de gekozen en met partners afgestemde programmadoelstellingen. En parallel zit de programmaleider een schakelteam voor. Het idee voor een dergelijk team is ontstaan vanuit een onderzoek dat de criminoloog Eric Bervoets in Gouda heeft verricht. Van Aetsveld heeft het schakelteam bij elkaar gekregen en dat schakelteam coördineert de aanpak van concrete ondermijningszaken.

Het schakelteam

Iedere twee weken komt het integrale team bij elkaar, bespreekt nieuwe signalen en besluit wat hiermee te doen. Door onderzoek te doen wordt informatie bij elkaar gevoegd en bepaald of er actie volgt, of dat een signaal nog even gemonitord wordt. Soms heb je simpelweg nog niet genoeg informatie om te bepalen welke actie je moet ondernemen. Als er actie volgt kan dit afdoende zijn. Maar vaak wordt de actie ook gebruikt om te bepalen of er opgeschaald moet worden. De uitkomst kan inzicht geven in een groter probleem, dat om beleid vraagt op een bepaald ondermijningsthema. Of er moet juist een zwaardere integrale interventie ingezet worden, waarbij meer signalen opgepakt worden of projectmatig gewerkt wordt.

Tactische sturing

Daarmee vervult het schakelteam meteen een belangrijke verbindende rol op tactisch niveau. Door actie en beleid samen te brengen en te bespreken ontstaat een gemeenschappelijke taal. Daarbij is begonnen met de invulling van de rol als ‘tolk’. Daarbij werd de bestuurlijke taal omgezet naar strafrechtelijke en omgekeerd. Door actie te vertalen naar uitdagingen voor beleid en omgekeerd. Dat heeft geleid tot vertrouwen en inzicht. En dat verstrekt de samenwerking weer.

Samenwerken binnen de gemeente

Binnen het openbaar bestuur komen verschillende lijnen uit de gemeente bij elkaar. Het bleek dat die spelers elkaar niet altijd vonden. Daardoor werden signalen voorheen niet of juist dubbel opgepakt. Nu schakelen portefeuilles als werk en inkomen, de top-60 aanpak van het veiligheidshuis, radicalisering, jeugdcriminaliteit, horeca en bijzondere wetten, hennep en drugshandel, aanpak OMG’s, aanpak huisjesmelkers en team woninginbraken samen onder de paraplu van de aanpak van ondermijning. En bouw- en woningtoezicht en de brandweer sluiten binnenkort ook aan. Daarmee kan via allerlei manieren informatie verzameld worden, ook achter de voordeur.

Samenwerken met partners buiten

En tegelijkertijd schuiven operationeel specialisten van het basisteam van de politie aan. Het regionaal informatieknooppunt zorgt voor verbinding met de recherche van politie-eenheid Den Haag. Stads- en cameratoezicht deelt haar inzichten en de stadsmarinier sluit altijd aan. Vanuit het RIEC werken de accountmanager en Bibob-adviseur mee met als het Haags Economisch Interventie-Team (HEIT). Sommige thema’s vragen dan ook nog eens dat experts op specifieke terreinen aanhaken.

Uitdagingen

Om de bestuurlijke aanpak stevig neer te zetten is bewustwording nodig. Waar de ene afdeling een signaal ziet als een vorm van ondermijning, ziet een andere afdeling het wellicht als economische kans. Een van de sporen van het programma zet dan ook specifiek in op bewustwording en weerbaarheid. Daarbij is de uitdaging om zowel raad en college als het ambtelijk apparaat mee te nemen in bewustwordingsacties.

Andere gemeenten willen aanhaken

Via alle partners gaat het verhaal van het programma van Gouda rond in de regio. En succes wakkert interesse aan. Daarom is de stap gezet om het programmaplan in een infographic om te zetten. Met zo’n praatplaat kan aanpak en ervaring makkelijk gedeeld worden.

Wensen

De aanpak van verwevenheid van onder- en bovenwereld vraagt meer dan de nu voorziene programmaduur van drie jaar. De uitdaging is om werkwijze en samenwerking in te bedden in de gemeente alsook in de samenwerkende organisaties. Te zorgen dat duurzaam geïnvesteerd wordt in capaciteit en continuïteit. En dat vraagt om een vaste bezetting die met dit thema aan de slag blijft. En zorgt dat dezelfde taal gesproken blijft worden!

Meer weten?

Meer over de aanpak Ondermijning treft u aan in ons artikel over het competentieprofiel van de integraal projectleider. Of onze andere klantcases, zoals de aanpak in De Markiezaten en de manier waarop de politie haar bijdrage vormgeeft, of neem contact met ons op.

Benieuwd wat Van Aetsveld voor uw bedrijf kan betekenen?

We gaan graag geheel vrijblijvend in gesprek. Bij u, bij ons of virtueel. Het begint met een klik. Op de knop wel te verstaan. En waarschijnlijk komt die andere klik er dan ook heel snel achteraan.