Aan de slag met een Smart Society

Geschreven door

Webteam Van Aetsveld
Projecten en veranderingen

Hoe kom je tot een Smart Society?

Waar we de brug willen slaan naar een Smart en Safe Society, moeten we aan de slag. Afspraken maken, procedures afstemmen, experimenten starten, kortom: we moeten gaan doen. En bij dat doen is het belangrijk om rekening te houden met een aantal randvoorwaarden. Want als we met data aan de slag gaan, is het van belang om stil te staan bij het doel dat we nastreven.

Ethisch handelen

Want het verzamelen en verwerken van data moet wel op een ethisch verantwoorde manier gebeuren. Gesprekken over ethiek vragen aandacht in het hele traject van ideevorming tot en met het daadwerkelijk gebruiken van de data voor het nemen van beslissingen. Want in een Smart Society willen we natuurlijk de waarden van onze maatschappij respecteren. De gemeente en Universiteit Utrecht hebben als hulpmiddel een mooi framework opgesteld; De Ethische Data Assistent.

Privacy respecteren

Ook moet de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen gewaarborgd zijn. Voor het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het vastleggen van een goede doelbinding en transparantie over het gebruik van data noodzakelijk. Dat vraagt om afspraken over hoe we welke data voor welk doel kunnen gebruiken. En daarbij geldt, dat beslissingen nemen over individuen een heel andere aanpak vraagt dan data benutten voor wetenschappelijk (fenomeen-) onderzoek. Wat wil je bereiken met het inzicht? Ben je op zoek naar versterking van je mogelijkheden om te handelen, bijvoorbeeld door adequaat beleid op te stellen? Of wil je verantwoord kunnen handelen? In dat laatste geval heb je waarschijnlijk persoonsgegevens nodig. Zorg dan voor een goede doelbinding en helderheid vooraf over de bevoegdheden die je in gaat zetten.

Smart Society technologie beschermen

De techniek vraagt ook aandacht. Want naar mate we meer gaan leunen op data, neemt het belang van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid toe. Als hackers eenvoudig bij je sensoren kunnen komen en data kunnen veranderen, handel je op basis van de verkeerde informatie. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Dat vraagt onder meer aandacht voor cyberweerbaarheid in veiligheidsplannen en een bewustzijn over welke technologie wordt gebruikt.

Kwetsbaarheden voorkomen

Een goed voorbeeld doet zich voor rond Huawei. Waar we technologie uit China al jaren toepassen, neemt nu het besef toe, dat we daar mogelijk risico’s mee lopen. De maatschappelijke waarden en normen in China wijken af van die in Europa. Dat kan kwetsbaarheden opleveren. Zeker als de leverancier zelf meekijkt bij het beheren van de infrastructuur. En als we gaandeweg er pas achter komen dat we kwetsbaar zijn op onze kritische infrastructuur, kost het veel geld en moeite om daar verandering in aan te brengen. Al vanaf de beeldvorming en het starten van marktverkenningen moeten we dus bewust kijken naar mogelijke kwetsbaarheden, die benoemen en besluit om ze te accepteren of toch een andere route te kiezen.

Meer informatie

In een volgend blog lees je meer over aandachtspunten bij het DOEN! Wij bieden u inzicht in mogelijke oplossingen om ondermijning en sensing te combineren. Laat je vraag en gegevens hieronder achter, of stuur een bericht naar ons.