Smart Society: anders denken en doen

Geschreven door

Webteam Van Aetsveld
Projecten en veranderingen

Hoe komen we tot een Smart Society?

In onze eerdere Smart en Safe Society bloggen hebben we de uitdagingen geschetst die ontstaan bij het toepassen van data in veiligheidsvraagstukken. In deze blog gaan we dieper in op een aantal organisatorische elementen waaraan we aandacht moeten besteden. Smart Society: anders denk en doen!

Samen werken met data

Welke werkwijzen gaan we hanteren? Als we data gebruiken voor integrale besluitvorming of actie, moeten we vooraf partijen bij elkaar brengen. Tussen die partijen afspraken maken over wat we voor elkaar betekenen en welke effecten ons handelen heeft op anderen. Dat vraagt om nieuwe manieren van werken, andere afspraken en wellicht ook beslissingen door andere verantwoordelijken. Lees hoe wij dat doen als integraal projectleider.

Belangen respecteren

Daarmee raken we gelijk aan de bestuurlijke belangen die spelen. Waar veiligheid traditioneel verantwoordelijkheid is van de burgemeester, vallen de sectoren waar al veel (smart/slimme) technologie is toegepast vaak onder het gezag van wethouders of het college. De politieke legitimiteit van besluitvorming vraagt dan spelers als de raad, burgers en bedrijven en de verschillende ambtelijke afdelingen te betrekken. Door het samen te hebben over het belang van het doel dat we nastreven, kunnen we er achter komen wat politiek mogelijk is en wat niet.

Draagvlak door transparantie

En daarmee komen we op het element transparantie. Draagvlak ontstaat door te delen, verantwoording af te leggen en maatschappelijk debat te zoeken. Dat betekent ook, dat ideeën tevoren niet vastomlijnd of ‘in beton gegoten’ moeten worden. Want waar de ene gemeente een meldpunt ondermijning inricht en wil gebruiken voor meldingen door burgers, speelt in de andere gemeente het debat over het wel of niet toestaan van melden door ambtenaren. Door transparant te zijn over de keuzen die voorliggen, kan dat debat gevoerd worden waar het hoort. Met de maatschappij en haar (volks-) vertegenwoordigers.

Bewust gedrag

Daarmee vraagt een Smart en Safe Society om verandering in gedrag en bewustwording. Want door anders te gaan kijken, gaan we andere dingen zien. En als we iets zien, moeten we bewust een beslissing nemen of we daar iets mee willen of niet. Want niets doen is altijd een optie, als daar maar over is nagedacht. En je bereid bent om later verantwoording af te leggen waarom je niets deed.

Smart Society: Anders denken en doen

Want uiteindelijk gaat het om zaken anders te doen. Handelen en in actie komen op basis van data moet immers onze maatschappij veiliger maken. En dat gaat alleen door te doen, te leren en weer te doen. En dat vraagt weer om bestuurlijke lef. Lef gebaseerd op een beeld van de maatschappij waarin wij allemaal willen leven.